T : 06 - 205 42 445 (voor spoed 24/7 bereikbaar)

Aanvullende Leveringsvoorwaarden Martine Vogelzang

Deze aanvullende leveringsvoorwaarde zijn een aanvulling op de algemene voorwaarde kraamzorg van BO Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Martine Vogelzang afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze aanvullende voorwaarden aan de cliënt overhandigd.

De algemene voorwaarde kraamzorg van Bo geboortezorg vind je op de website van de Martine Vogelzang www.martinevogelzang.nl 

De te leveren zorg:

 • Martine Vogelzang biedt zorg op maat
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald . De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg. In 2020 is dat  € 4,50/uur.
 • Rond de derde dag zorg die je van de kraamverzorgende ontvangt, zal een medewerkster van de Coöperatie Kraamzorg Groep jullie bellen of jullie tevreden zijn over de ontvangen zorg. Indien de zorg niet naar wens is zal de Coöperatie Kraamzorg Groep met jullie zoeken naar een passende oplossing.
 • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt
 • Martine Vogelzang doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen collega ZZPers als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Martine Vogelzang altijd verzekerd van goede zorg.
 • Minimale zorg afname per zorgdag is 3 uur. ( m.u.v. couveuse nazorg)
 • in 2020 geldt een kraamzorg uurtarief vanaf € 50,60.
 • Martine Vogelzang Kraamzorg leidt kraamverzorgende op. Deze kraamverzorgende in opleiding werken ten alle tijden onder supervisie van een SBB erkende begeleider. Ook wanneer zij zelfstandig in de kraamzorg werken. Dit door middel van huisbezoeken of begeleiding op afstand.

ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet]

 • Martine Vogelzang werkt volgens de ARBO-richtlijnen. 
 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.
 • Tijdens de kraamtijd dient het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm staan.  

Vervoer

 • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin. 

Annulering:

 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.

Ongewenst gedrag

 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik, [dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

Aansprakelijkheid

 • Martine Vogelzang kan  aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid is veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.
 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen. Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
 • Een melding van schade dient schriftelijk te geschieden bij Martine Vogelzang. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van  €150,-

Verstrekking volmachten

 • Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.

Klachten

 • Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk te worden gemeld bij de Martine Vogelzang Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan de klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van onze brancheorganisatie BO geboortezorg.

Geheimhouding en privacy

 • Martine Vogelzang dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren. 
 • Martine Vogelzang werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden op de website www.martinevogelzang.nl
 • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. ( WBP) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO)
 • Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor Martine Vogelzang als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen. 
 • Martine Vogelzang zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Martine Vogelzang wettelijk de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zal moeten naleven.
 • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt.
 • Martine Vogelzang en diegene die in opdracht van Martine Vogelzang betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens: 

Martine Vogelzang is gevestigd aan:   

Bargelaan 200

2333 CW Leiden

06 20542445

info@martinevogelzang.nl  

Contactgegevens Bo geboortezorg:

Algemene Voorwaarden Bo geboortezorg 

Bo Geboortezorg Europalaan 500 3526 KS Utrecht                                             

Martine Vogelzang  staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvKnr: 28100516